uitslagen

Overzicht individuele deelnemer

166 Marijo Orgers
Brynjar frá Liberté [NL2000100001]

F: Sómi frá Bakkakoti   M: Síða
-FF:  -MF:
-FM:  -MM:
Fokker: Dhr. Th. Ruisbroek
Eigenaar: Mw. D. Orgers-Munter
T3 - Tölt
  Selectie   3,5 - 3,7 - 3,7 - 3,8 - 3,0 = 3,63   Totaal: 3,63
V3 - Viergangen
  Selectie   3,8 - 4,7 - 4,7 - 4,1 - 4,5 = 4,43   Totaal: 4,43

← Terug...

Wedstrijden Zuid Wedstrijden Zuidmenu

NK 2014

NK 2013

NK 2012

NK 2011

NK 2010

NK 2009

NK 2008

2006 Open

NK 2005

NK 2004

NK 2003

2003 Sport

WZ 2015

WZ 2016